• แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ

  • รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่ไม่มีเด็กนักเรียน

  • สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  • ประกาศ สพฐ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล ตำแหน่ง ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท.

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ทั้งหมด +